Odwiedziło nas

08907270

Your IP: 35.172.233.2
Dziś jest: 2020-08-04Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Nabór 2014

Technikum Morskie i Politechniczne 

W roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy absolwentów gimnazjów do technikum kształcącego w następujących zawodach:

 1. technik informatyk - klasa wojskowa 
 2. technik mechanik 
 3. technik mechatronik
 4. technik budownictwa okrętowego
 5. technik mechanik okrętowy
 6. technik nawigator morski
 7. technik logistyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

 1. elektromechanik
 2. ślusarz
 3. operator obrabiarek skrawających
 4. monter mechatronik

Nasze klasy branży mechanicznej i stoczniowej objęte zostaną patronatem firm Klastra Morskiego. O szczegółach patronatu poinformujemy wkrótce.

  REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZCEMiP W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Gimnazjum

  • Informacje o Gimnazjum Sportowym nr 1
  • Warunki przyjęcia
  • Ważne terminy 
  • Dokumenty do złożenia

Informacje o Gimnazjum Sportowym nr 1

Gimnazjum Sportowe nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej to Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Zwiczku Piłki Nożnej i Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Szkoła działa z powodzeniem od września 2004 roku. Nauka i szkolenie sportowe realizowane są w 3 oddziałach - klasach sportowych (I-III), w oparciu o autorski program szkolenia piłkarskiego. Tutaj uczą się i szkolą utalentowani chłopcy z całego województwa zachodniopomorskiego. Młodzi adepci futbolu w sposób racjonalny mogą połączyć uprawianie ulubionego sportu z nauką. Odnoszą przy tym wiele sukcesów sportowych na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkoła zapewnia taką organizację obowiązkowych zajęć lekcyjnych, aby szkolenie sportowe nie wpływało ujemnie na wyniki nauczania. Oprócz kształcenia ogólnego w każdej klasie sportowej uczniowie odbywają około 20 godzin zajęć treningowych w tygodniu (w tym wychowania fizycznego). Zajęcia sportowe prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerską, współpracującą z lekarzem i fizjoterapeutą. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczno-sportową.

Uczniom spoza Szczecina zapewniamy miejsce w internacie i całodzienne wyżywienie. Nasze klasy sportowe biorą udział w Międzynarodowych turniejach piłkarskich w całej Europie. Współpracujemy z placówkami oświatowymi i klubami sportowymi na terenie UE.

Placówka powstała we wrześniu 2004 roku, wówczas w całej Polsce na poziomie gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 16 Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej. W naszym województwie taki ośrodek powstał w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Hożej 6 w Szczecinie (od 1.09.2012 r. to Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej). W klasach sportowych o profilu piłki nożnej uczą się i szkolą najzdolniejsi zawodnicy z terenu całego województwa, a celem jest wyszkolenie wszechstronnego zawodnika, który będzie przygotowany do gry w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz reprezentacji Polski. Młodzież ma zapewnioną bazę szkoleniową, wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerów, odpowiednio dobrany proces szkoleniowy, zbilansowane żywienie i zakwaterowanie w internacie oraz odnowę biologiczną i zajęcia na basenie. Po 10 latach działalności jesteśmy bogatsi o własne doświadczenia i obserwacje funkcjonowania podobnych zagranicznych ośrodków we Francji, Holandii i Niemczech. Wiemy, że usystematyzowane i wszechstronne szkolenie, jakie staramy się zapewniać może doprowadzić młodego uzdolnionego piłkarza do wielkich sukcesów. Zajęcia sportowe składające się z kilkunastu jednostek treningowych w tygodniu (2 razy dziennie) to podstawa do właściwego rozwinięcia talentu młodego zawodnika, który marzy, by zostać dobrym piłkarzem. Oprócz kształcenia ogólnego w każdej klasie sportowej uczniowie odbywają ok. 20 godzin zajęć treningowych w tygodniu, na które składają się m.in. trening techniki użytkowej, nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych, trening różnych form gier oraz koordynacji ruchowej i pozostałych zdolności motorycznych. Dodatkowo raz w tygodniu uczniowie mają zajęcia na basenie, odnowę biologiczną oraz są pod stałą opieką lekarza sportowego i fizjoterapeuty. 

Więcej informacji na temat organizacji szkolenia sportowego można znaleźć również na naszej stronie internetowej www.zcemip.szczecin.pl - w zakładce „Sport w ZCEMiP”.  

 Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji:

 • pierwszeństwo w przyjęciu do klasy sportowej mają reprezentanci szerokiej kadry województwa zachodniopomorskiego w piłce nożnej wytypowani przez Wydział Szkolenia ZZPN - w danej kategorii wiekowej,
 • o przyjęciu do klasy sportowej decyduje test sprawnościowy.

Ważne terminy

Termin

Działania

Zapraszamy do zapoznania się ze szkołą po indywidualnym umówieniu na spotkanie, pod numerem telefonu: 91-44-20-944

Od 24.03.2014

do 18 kwietnia  do godz. 15.00

Składanie podań.

kwiecień 2014

Test sprawności fizycznej

26.04.2014

Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych Gimnazjum  Sportowego nr 1

czerwiec 2014

Spotkanie dyrekcji, nauczycieli i trenerów z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do Gimnazjum

do 01.07.2014

do godz. 15.00

Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

07.07.2013
do godz. 14:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych Gimnazjum Sportowego nr 1.

 UWAGA!

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego gimnazjum.

Uzasadnienie sporządza się w  terminie 5 dni od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  kandydata z wnioskiem.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego  gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 Dyrektor publicznego  gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej,, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty

- od 24 marca 2014 roku

 • zgłoszenie do gimnazjum wypełnione ręcznie, podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych;
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy 5., potwierdzona zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej;
 • karta ocen ucznia za I semestr klasy 6., podpisana przez dyrektora szkoły;
 • kserokopia aktualnej kary  zdrowia sportowca 

- do 1 lipca 2014 roku do godziny 15:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 •  dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne;
 •  karta zdrowia ucznia (odebrana od pielęgniarki w szkole macierzystej ucznia);
 •  odpis lub kserokopia aktu urodzenia;

Dokumenty do pobrania znajduja się na stronie naboru: ..:: TUTAJ ::..

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl