Warunki rekrytacji do Liceum dla Dorosłych nr 2 przy ZCEMiP i na kursy kwalifikacyjne

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów branżowych szkół I stopnia chcących kontynuować naukę, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ogłasza nabór do Liceum dla dorosłych.

W naszej szkole, w zależności od sytuacji zawodowej i rodzinnej, słuchacz może wybrać jedną z dwóch form kształcenia : zaoczną lub wieczorową. O tym, w jakiej formie odbywać się będą zajęcia zdecydują preferencje większości kandydatów.

FORMA ZAOCZNA

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym, średnio co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

FORMA WIECZOROWA

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym – najczęściej od godziny 16.15, trzy dni w tygodniu  (poniedziałek, wtorek, czwartek)

KILKA SŁÓW O SZKOLE

Nauka odbywa się w cyklach semestralnych. Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują wybrane przez siebie przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Ukończenie szkoły umożliwia:

 • uzyskanie średniego wykształcenia,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
 • dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
 • podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

W trakcie nauki, słuchacze (po ukończeniu 18 roku życia) mogą skorzystać z oferty Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika (kontynuacja kształcenia w zawodzie wyuczonym w branżowej szkole I stopnia) lub uzyskanie kwalifikacji w nowym zawodzie.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia (ale także absolwenci starych szkół zawodowych) ROZPOCZYNAJĄ NAUKĘ OD KLASY II – WÓWCZAS Nauka trwa 3 lata – 6 semestrów.

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZCEMiP  można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30,  tel. +48 91 44 20 933.

REKRUTACJA 

Kandydatów do szkół dla dorosłych nie obowiązuje kryterium punktowe.

Kryteria dla kandydatów niepełnoletnich 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
 
W przypadku kandydata pełnoletniego - następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
 
 Warunki przyjęcia:
 • Do Liceum Ogólnokształcącego - 4 letniego,   do klasy drugiej przyjmuje się osoby, które ukończyły Branżową Szkołę I stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową.
 • Do Liceum Ogólnokształcącego - 4 letniego,   do klasy pierwszej przyjmuje się osoby, które ukończyły gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.
 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia (w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest rozpoczęcie kursu poniżej 18 roku życia).

Wymagane dokumenty:

 • podanie (w plikach do pobrania),
 • 2 zdjęcie legitymacyjne (do Liceum dla Dorosłych),
 • świadectwo szkolne ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum lub szkoły podstawowej  (oryginał lub potwierdzona kopia do Liceum dla Dorosłych )
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie ( na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy)

 

Harmonogram rekrutacji 

Podanie o przyjęcie do LO dla dorosłych nr 2

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl