Strona główna

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - 2023

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo w części ustnej,

b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i w części ustnej oraz żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

c. przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony. 

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.), składa Dyrektorowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

Egzaminy poprawkowe ustne odbywają się 21 sierpnia 2023r., natomiast pisemne egzaminy poprawkowe 22 sierpnia 2023r.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl